Инсталации на къща с дървена конструкция

Елекрическа инсталация

Външното електрическо захранване се осъществява от електроразпределителното дружество, с което клиентът задължително трябва да има сключен договор още преди проектирането. В сградата се монтира главно табло с автоматични прекъсвачи и дефектотокова защита. При нужда се проектират етажни табла. Изгражда се заземителна и мълниезащитна инсталация. Контактите и ключовете за осветлението се монтират в подходящи конзолни кутии, разположени според изискванията на клиента и действащата нормативна база.

Всички допълнителни инсталации (за контрол на достъпа, видеонаблюдение, стационарен телефон, пожароизвестяване, озвучаване, телевизия, интернет и др.) се залагат в техническия проект, за да им бъде предвидено трасе и технологично време.

„Екофория” препоръчва:

  • Договаряйте максималната мощност, която може да ви бъде дадена от електроразпределителното дружество в съответния район.
  • Заземяването и мълниезащитата да бъдат отведени в земята под къщата, още докато се извършват изкопните работи.

Водопровод и канализация

Водопроводната инсталация се проектира съгласно предварително сключен договор между клиента и съответното ВиК дружество. Изгражда се с тръби от полипропилен за студена и топла вода, а при необходимост от полиетиленови тръби с алуминиева вложка. Тръбите се полагат вертикално по стените и хоризонтално по пода до определените по проект изходни точки. Където е необходимо се изолират срещу замръзване. Канализационната инсталация се изпълнява с PVC тръби с подходящи сечения. Ако в района няма достъп до канализационна мрежа, по проект се залага в парцела на клиента да се изгради изгребна яма или пречиствателна станция за отпадни води.

„Екофория” препоръчва:

  • Монтирането на стационарни филтри за питейна вода.
  • Редуциране на входящото налягане, за да се избегнат хидроудари върху инсталацията, бойлерите и други чувствителни елементи.

Отопление, вентилация, климатизация

Нашите проектанти ще ви предложат пълна гама от съвременни решения за отопление – термопомпи, камини с водна или въздушна риза, електрически котлета и котлета на твърдо и течно гориво, климатизация, водно подово отопление, стенно отопление и комбинация между изброените. Можем да изпълним или предвидим за допълнително монтиране соларни панели за БТВ (битова топла вода). Предлаганите от нас решения осигуряват пълна автоматизация или лесна ръчна настройка и поддръжка, бързо „зазимяване” или пускане в експлоатация на сезонните обекти.