Основи на къща с дървена конструкция

Основите на къщата с дървена конструкция се проектират съобразно действащата нормативна база, съгласно геоложки доклад и вертикална планировка. Обикновено основите  представляват подходящо армиран ивичен бетонен фундамент, разположен  под носещите стени.

Дълбочината на фундиране в земята трябва да бъде под точката на замръзване на почвата, като ширината на ивиците е 35–40см (първи тракт). Над терена ивичната основа може да бъде намалена до 15-20см (втори тракт), което спестява значителни количества бетон и арматура.

Точното проектиране позволява да се оставят необходимите отвори за ВиК, електрозахранване и др. В зависимост от специфичните условия може да се предвидят  дренаж, хидроизолация и топлоизолация на основите.

„Кота нула” или пода на първия етаж се изпълнява по един от следните два начина:

  • бетонна плоча преди монтажа на стените;

  • армирана замазка след монтажа на стените;

И в двата случая се изпълнява топлоизолация от ХРS плочи с дебелина минимум 5см или машинно нанесен полиуретан с дебелина минимум 3см. Застъпването на подовата топлоизолация с тази на външните стени гарантира получаването на непрекъснат топлоизолационен контур.